Fas 3-studien TAGS, som utvärderat effekt och säkerhet med Lonsurf (trifluridin/tipiracil) hos patienter med metastaserad refraktär magcancer, uppnådde det primära effektmåttet

9 maj 2018 – Servier har idag i samarbete med Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. tillkännagett att den pivotala fas 3-studien, TAGS, som utvärderat effekterna av Lonsurf® (trifluridin/tipiracil) i kombination med bästa understödjande behandling jämfört med placebo plus bästa understödjande behandling, uppnådde det primära effektmåttet att förbättra totalöverlevanden (OS) hos patienter med avancerad metastaserad magcancer.

Resultaten kommer att presenteras på en kommande internationell konferens och lämnas in för publicering till en referentgranskad tidskrift.

Om TAGS
TAGS-studien är en global, randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie med syftet att utvärdera effekten av Lonsurf® jämfört med placebo hos patienter med tidigare behandlad, metastaserad magcancer (mGC).

TAGS-studien inkluderade 507 patienter som genomgått minst två tidigare behandlingar för mGC och som inte svarade på, eller inte tolererade, ytterligare kemoterapi. Patienterna randomiserades till Lonsurf® plus bästa understödjande behandling eller placebo plus bästa understödjande behandling för att undersöka effekt och säkerhet. Det primära effektmåttet är totalöverlevnad (OS) och de sekundära effektmåtten är progressionsfri överlevnad (PFS), säkerhet och tolerabilitet samt livskvalitet.

För mer information om TAGS-studien, vänligen besök:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02500043
Studiens identifikationsnummer på ClinicalTrials.gov är NCT02500043.

Om metastaserad magcancer
Globalt är magcancer den femte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken (efter lungcancer och levercancer), med uppskattningsvis 723 000 dödsfall årligen. Omkring 50% av patienter med magcancer har avancerad sjukdom vid diagnostillfället. De vanligaste standardbehandlingarna med kemoterapi vid metastaserad magcancer är fluoropyrimidiner, platinaderivat, taxaner, ramucirumab och irinotekan. Tillägg av trastuzumab till behandlingen är standard vid HER2-positiv metastaserad magcancer. Då första och andra linjens behandling inte ger tillräcklig respons är alternativen för standardbehandling i tredje linjen begränsade.

Om Lonsurf®
Lonsurf® är ett oralt cancerläkemedel som innehåller trifluridin (FTD) och tipiracil (TPI), vars dubbla verkningsmekanism har utformats för att bibehålla klinisk aktivitet. Lonsurf® är registrerat i Japan, USA, EU och ett flertal andra länder. Inom EU är Lonsurf® indicerat för behandling av patienter med metastaserad kolorektalcancer (CRC) som tidigare genomgått behandling med, eller som inte bedöms vara kandidater för, tillgänglig behandling, inklusive fluoropyrimidin- oxaliplatin- eller irinotekan-baserad kemoterapi, anti-VEGF och anti-EGFR.

Lonsurf® rekommenderas av the National Institute for Health and Care Excellence (NICE), NCCN2 och ESMOs riktlinjer för behandling av vuxna patienter med metastaserad kolorektalcancer.

I juni 2015 ingick Servier och Taiho Pharmaceutical en exklusiv licensöverenskommelse för gemensam utveckling och kommersialisering av Lonsurf®.

Om Servier
Servier är ett internationellt läkemedelsbolag som styrs av en icke vinstdrivande stiftelse med huvudkontor i Frankrike (Suresnes). Med en stark internationell närvaro och en omsättning på 4,152 miljarder Euro under 2017 har Servier 21 600 anställda globalt. Ägargruppen investerar helt oberoende 25% av omsättningen (exklusive generika) i forskning och utveckling, och all vinst går till utveckling. Tillväxten drivs av Serviers strävan efter innovation inom de fem huvudområdena hjärt-kärlsjukdom, immunmedierade–inflammatoriska sjukdomar och neuropsykiatriska sjukdomar, cancer och diabetes, samt av verksamhet inom högkvalitativa generiska läkemedel.

Att bli en nyckelaktör inom onkologi är en del av Serviers långsiktiga strategi. För närvarande har företaget nio molekyler i klinisk utveckling inom cancerområdet, som bland annat inriktas på magcancer, lungcancer och andra solida tumörer samt olika former av leukemi och lymfom. Denna portfölj av innovativa cancerbehandlingar utvecklas i samarbete med olika partners över hela världen och är riktad mot specifika egenskaper och mekanismer hos cancerceller, inklusive cytotoxiska, proapoptotiska och riktade terapier samt immun- och cellterapier. Serviers målsättning är att leverera läkemedel med en betydande och positiv inverkan på patienters liv.

Mer information finns på www.servier.com/en och www.servier-oncology.com

Om Taiho Pharmaceutical Co., Ltd (Japan)
Taiho Pharmaceutical, ett dotterbolag till Otsuka Holdings Co., Ltd. (www.otsuka.com/en/), är ett bolag som fokuserar på forskning och utveckling av specialläkemedel inom onkologi, allergi och immunologi samt urulogi. Bolagskulturen präglas av deras motto: Vi strävar efter att förbättra människors hälsa och bidra till ett samhälle med fler leenden”. I synnerhet inom onkologi har Taiho Pharmaceutical gjort sig kända som ett av Japans ledande företag tack vare utvecklingen av innovativa läkemedel för cancerbehandling. Detta rykte sprider sig snabbt internationellt tack vare företagets omfattande globala satsningar på forskning och utveckling. Även utanför onkologiområdet utvecklar och marknadsför Taiho Pharmaceutical högkvalitativa produkter som effektivt behandlar medicinska tillstånd och ökar människors livskvalitet. Taiho Pharmaceutical sätter alltid kunden först, och erbjuder även konsumenthälsoprodukter som hjälper många människor att leva bättre och mer givande liv.

För mer information om Taiho Pharmaceutical, vänligen besök www.taiho.co.jp/en

Kontakter för media:
Servier Media Relations:
Sonia MARQUES: media@servier.com – tel +33 (0)1 55 72 40 21 / + 33 (0) 7 84 28 76 13
Karine BOUSSEAU: media@servier.com – tel +33 (0)1 55 72 60 37
Mer information finns på servier.com/en

1. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Tillgänglig på: http://globocan.iarc.fr
2. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Clinical Practice Guidelines in Oncology. Gastric cancer. V.1.2018.
3. European Medicines Agency. EPAR Lonsurf. Tillgänglig på: http://www.ema.europa.eu/ema/
4. NICE TA405. Tillgänglig på: www.nice.org.uk/guidance/TA405
5. ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer: Van Cutsem E et al. Ann Oncol. 2016;27:1386-422.