Valdoxan®  – en annorlunda verkningsmekanism

Sömnproblem och depressioner är starkt sammanflätade och Valdoxan* kan ge patienter bättre harmoni i dygnsrytmen vilket kan resultera i bättre sömn. Eftersom Valdoxan* har en annorlunda verkningsmekanism kan det vara ett alternativ till patienter som inte har tolererat ett annat antidepressivum.*

På den här sidan kan du läsa mer om Valdoxan och om hur läkemedlet fungerar. I filmen ovan får du t ex veta mer om verkningsmekanismerna.

 _______________________________________________________________________

Fullständig information om Valdoxan.

Valdoxan-SmPC.Pdf

 

Här kommer användbar information om Valdoxan®

Denna information är speciellt användbar om du som läkare kommer i kontakt med vuxna patienter med depression som inte har tolererat ett annat antidepressivum.*

Eff ekt och säkerhet är väl studerat i ett kliniskt program med 7900 patienter. Den antidepressiva eff ekten har visats i både placebokontrollerade studier och direkt jämförande studier med andra antidepressiva läkemedel (SSRI/SNRI). Valdoxan® har visat eff ekt hos patienter med svår depression och även visats förhindra återfall av depressioner.1

Sömnproblem och depressioner är starkt sammanfl ätade. Valdoxan® är ett antidepressivum med en annorlunda verkningsmekanism. Bland annat kan Valdoxan® ge en bättre harmoni i dygnsrytmen vilket kan resultera i bättre sömn.1

Enligt patienternas egen bedömning förbättras insomningstiden och sömnkvaliteten signifi kant utan att det resulterar i någon fumlighet dagtid.1

Sist vill vi även påminna dig att du kan ladda ner appen Biblioclick in Psychiatry till din smartphone. Appen ger dig tillgång till mängder av vetenskapliga artiklar och har en avancerad sökfunktion över olika intresseområden.

Du hittar appen i App Store och Google Play Store.

*Valdoxan ingår i läkemedelsförmånerna endast som ett andrahandsmedel för patienter som på grund av biverkningar inte tolererat och därmed inte nått behandlingsmålet med SSRI eller annat läkemedel mot depression. | 1. www.fass.se | Vill du ha mer information eller inte mottaga framtida post kan du kontakta oss via kontaktformulär på www.servier.se. Dina adressuppgifter kommer från aPureBase. Vill du ha översikt eller uppdatera din information kan du kontakta update_se@apurebase.com

 _______________________________________________________________________

Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret nedan om du vill ha patientbroschyrer eller produktinformation om Valdoxan® skickat till dig.