Flere detaljer på informasjonsskrivet for pasienter/deltakere i forskningsstudier

Du gir ditt samtykke til å delta i en forskningsstudie.

Som behandlingsansvarlig vil SERVIER behandle dine personopplysninger basert på Serviers legitime interesse som sponsor av forskningsstudien, og også for å oppfylle dets rettslige og regulatoriske plikter (spesielt de som er tilknyttet legemiddelovervåking).

 

Dine personopplysninger kan innhentes og behandles av SERVIER for ett eller flere av følgende formål:

Organisering av aktiviteter tilknyttet forskningsstudier;

Organisering av aktiviteter tilknyttet legemiddelovervåking;

Organisering av levering av medisinsk informasjon.

Dine personopplysninger behandlet av SERVIER, vil kun være tilgjengelige for en begrenset liste av mottakere basert på hva personalet er strengt tatt nødt til å vite eller når loven krever det.

De viktigste mottakerkategoriene vil derfor være SERVIERs autoriserte ansatte og avdelinger innenfor hvert sitt arbeidsområde, inkludert, men ikke begrenset til:

Klinisk avdeling;

Medisinsk avdeling;

Avdeling for legemiddelovervåking;

Avdeling for forskning og biofarmasi;

Avdeling for bruk av data;

Avdeling for informasjonsteknologi, om nødvendig.

SERVIER bruker også tredjeparts leverandører og partnere (dvs. vertsleverandører, Contract Research Organizations (forskningsorganisasjoner med kontrakt), reisebyråer, hoteller, flyselskaper osv.) som også kan få innsyn i dine personopplysninger for å levere sine tjenester. Til slutt skal SERVIER formidle noen av dine personopplysninger til berettigede myndigheter som for eksempel helsemyndighetene.

Dine personopplysninger kan overføres til andre SERVIER-enheter, og til tredjeparts leverandører og helsemyndigheter i eller utenfor EØS, inkludert i land som ikke har tilsvarende beskyttelsesnivå for personopplysninger som i EØS, spesielt for formålene drift og IT-støtte. I slike tilfeller sikrer SERVIER at slike overføringer utføres i samsvar med gjeldende personvernlover og -regler. Dataoverføringer til andre SERVIER-enheter dekkes av gruppens bindende virksomhetsregler innsendt til det franske datatilsynet, CNIL, for godkjennelse i desember 2017, mens overføringer til tredjeparts leverandører utenfor EØS sikres gjennom hensiktsmessige avtalefestede garantier som f.eks. Europakommisjonens standard kontraktsklausuler eller tilslutning til Privacy Shield-ordningen for overføringer til USA der det er relevant. Du kan be om å få en kopi av disse dokumentene.

 

Dine personopplysninger innhentet av SERVIER, lagres i en form som gjør det mulig å identifisere deg ikke lenger enn nødvendig for formålene personopplysningene behandles for. Detaljer:

Personopplysninger innhentet i forbindelse med forskningsstudier, lagres i informasjonssystemene til behandlingsansvarlig, deltakersenteret eller helsepersonellet som deltar i studien inntil studieproduktet er markedsført eller inntil den endelige forskningsrapporten foreligger, eller inntil 2 år etter publiseringen av forskningsresultatene. De arkiveres deretter på papir eller elektronisk i en periode i samsvar med gjeldende lover og regler;

Personopplysninger innhentet i forbindelse med legemiddelovervåking, lagres i 10 år etter at den relevante markedsføringstillatelsen har utløpt, deretter slettes opplysningene eller de arkiveres i en anonym form med mindre annet er bestemt i gjeldende lokale regler;

Personopplysninger innhentet i forbindelse med organisering av medisinsk informasjon, lagres i 3 år etter din forespørsel.

 

Som registrert, har du til enhver tid rett til å be SERVIER, i den grad gjeldende lover og regler tillater det, om innsyn i og korrigering av dine personopplysninger. På legitimt grunnlag har du også rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger eller til å protestere mot slik behandling, til å motta dine opplysninger i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format, og til å be om sletting av dine opplysninger. Vennligst kontakt studielegen for informasjon.

 

Avslutningsvis har du rett til å levere en klage til datatilsynet angående SERVIERs samsvar med gjeldende personvernlover og -regler.